Vedtekter

12. mai 2015

Vedtekter

Vedtatt på landsmøtet 2016

KAPITTEL 1 – NAVN, FORMÅL OG OPPBYGGING

§1.0 Organisasjonens navn

Organisasjonens navn er Norges Handikapforbunds Ungdom.

 

§1.1 Organisasjonens formål

Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) er en uavhengig interessepolitisk organisasjon som skal arbeide for å oppnå reell samfunnsmessig likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Norges Handikapforbunds Ungdom er Norges Handikapforbunds ungdomsorganisasjon.

 

§1.2 Organisasjonens oppbygging

Organisasjonens oppbygging er som følger:

 • NHFU Sentralstyret
  • Regionlag
  • Nettverks- og arbeidsgruppe
  • Lokale kontakter
  • Medlemmer

 

KAPITTEL 2 – MEDLEMSKAP, KONTINGENT OG MEDLEMSREGISTER OG VALGBARHET

§2.0  Medlemskap

Enhver som godtar NHFUs vedtekter og formålsparagraf kan inntil fylte 30 år bli medlem av NHFU. Alle medlemmer i NHF under 30 år, som ikke aktivt motsetter seg det, er medlemmer i NHFU.

Medlemskap i NHFU opphører 31.12 det året man fyller 30 år. Når et Regionlag startes skal NHF medlemmer under 30 år som hører inn under dette geografiske området også registreres i Regionlaget. Ethvert NHFU-medlem er medlem i NHF. Gyldig medlemskap forutsetter ikke skyldig kontingent pr. 31.12 foregående år. Tilsvarende bør medlemmer som er direkte tilmeldt NHFs regionlag overføres til regionlaget når det blir startet.

 

§ 2.1 Kontingent

Kontingenten fastsettes av landsmøtet og skal tilsvare den kontingenten NHF fastsetter for sine medlemmer.

Fordeling av NHFUs andel av kontingenten skal skje av sentralleddet etter en fordeling som gir Regionlaget 60 % og NHFU sentralt 40 %. I tilfeller hvor det ikke finnes Regionlag settes kontingenten i et fond som brukes til opprettelse og drift av nye regionlag.

§ 2.2 Stemmerett.

Kun medlemmer over 12 år som er uten skyldig kontingent pr 31.12 året før årsmøte/landsmøte holdes, har stemmerett. Ingen stemmer kan avgis i henhold til fullmakt. Dette gjelder i alle organisasjonsledd.

§ 2.3 Valgbarhet.

Valgbar til tillitsverv er individuelle medlemmer som har gyldig medlemskap i angjeldende organisasjonsledd og som ikke kan påvirke sin egen arbeidssituasjon i NHFU gjennom sitt tillitsverv.

Ved utelukkelse, utmeldelse eller skyldig kontingent fratrer vedkommende sitt valgte tillitsverv.

 

KAPITTEL3 – REGIONNIVÅ

§ 3.0 Regionlag

Regionlagets navn skal være Norges Handikapforbunds Ungdom __________ (regionnavn). NHFUs Regionlag består av lokale kontakter og direkte tilmeldte medlemmer innenfor regionens grenser.

 

Regionlaget skal planlegge og lede det interessepolitiske arbeidet for funksjonshemmede i regionen. De skal være bindeledd mellom medlemmene og NHFU sentralstyret. Regionlaget er organisasjonsmessig underlagt NHFU og må rette seg etter pålegg og anvisninger gitt av Landsmøtet og Sentralstyret.

 

§ 3.1 Lokale kontakter

Der hvor det er organisatorisk grunnlag for det, bør det opprettes en lokal kontakt. Formålet med denne kontakten er å knytte til seg ungdom på stedet som medlemmer, på grunnlag av NHFUs formålsparagraf. Den lokale kontakten skal skape forståelse for og fremme aktuelle handikappolitiske synspunkter samt fremme organisasjonens holdninger til lokalmiljøet. Kontakten skal også fungere som et bindeledd mellom regionen og de lokalt tilknyttede medlemmene.

I regioner hvor det ikke finnes grunnlag for et regionstyre kan det også oppnevnes en lokal kontakt, som da får ansvar for å være et bindeledd mellom NHFs regionlag og NHFUs medlemmer i regionen

 

§ 3.2 Årsmøte

Årsmøtet er Regionlagets høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.


Regionstyret innkaller alle medlemmer i regionen til årsmøte med minst 2 ukers varsel.

Saker som medlemmene ønsker behandlet i årsmøte må sendes regionstyret senest 1 uker før årsmøte.

NHFs regionleder, eventuelt nestleder har møte-, tale- og forslagsrett på Regionlagets årsmøte. Årsmøtepapirene sendes regionlagets medlemmer sammen med innkallingen.

Årsmøtet skal behandle:

1)   Årsmelding

2)   Revidert regnskap

3)   Lokale vedtekter

4)   Innkomne forslag

 

Årsmøtet kan også velge å behandle en handlingsplan eller la årsmøtet komme med innspill til hvilke aktiviteter regionstyret skal prioritere i den påfølgende perioden.

De lokale vedtektene kan ikke gå på tvers av vedtekter og forskrifter vedtatt av Landsmøtet eller Sentralstyret, og kan godt bestå av kapittel 3 – Regionnivå i NHFUs vedtekter.

 

Årsmøte skal dessuten foreta valg av:

1)   Nytt styre

2)   Valgkomité

3)   Revisor

I Landsmøteår skal regionens årsmøte også foreta valg av delegater til Landsmøtet.

Det føres protokoll fra årsmøtet. Denne sendes NHFUs Sentralstyre og NHF Regionkontor.

 

§ 3.3 Ekstraordinært årsmøte

Hvis styret med 2/3 flertall vedtar det eller hvis 1/3 av medlemmene krever det, skal det avholdes ekstraordinært årsmøte i regionlaget.

Innkalling med saksliste sendes regionlagets medlemmer senest to – 2 – uker forut for møtet.

 

§ 3.4 Regionstyret

Regionstyret består av leder og minimum 2 medlemmer. Regionstyret har ansvaret for den daglige drift av laget og står ansvarlige ovenfor årsmøtet. Regionstyret møter etter innkalling fra leder eller den denne bemyndiger.

Der det er regionstyre skal leder eller den regionstyret velger ha rett til å tiltre NHFs regionstyre med tale- og forslagsrett.

Regionlagets årsmøte gir regionstyret fullmakter eller pålegg om hvilke saker det skal arbeides med i tillegg til de lovbestemte.

Regionstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede medlemmer eller varamedlemmer er tilstede.

Regionstyret har blant annet ansvar for følgende oppgaver:

 • Å være pådriver i arbeidet med å dyktiggjøre NHFUs medlemmer gjennom organisasjonsarbeid, kurs og deltagelse.
 • Å nedsette uformelle grupper, nettverk og andre måter å engasjerte enkeltmedlemmer i saker som regionstyret arbeider med.
 • Å bistå lokale kontakter og sørge for at de arbeider i overensstemmelse med NHFUs vedtekter.
 • Å opprette lokale kontakter der dette ikke skulle finnes.

Regionstyrene har også ansvar for å føre protokoll fra sine møter og sørge for at Sentralstyret får tilsendt disse protokollene.

Regionstyret innehar regionlagets signaturrett. Signaturrett bør delegeres til de enkeltpersoner regionstyret finner hensiktsmessig og nødvendig. Dette skjer i særskilt vedtak på første regionstyremøte etter årsmøte.

Regionlagets regnskap føres i samsvar med god regnskapsskikk og skal revideres. Regnskapsåret følger kalenderåret.

Regionlaget er selv ansvarlig for sin økonomi og har for egen regning rett til å drive forretningsmessig virksomhet. NHFU er ikke ansvarlig for de forpliktelser som regionlaget i tilfelle pådrar seg.

Forretningsmessig virksomhet skal anmeldes til foretaksregisteret i den utstrekning det er plikt eller anledning til det.

NHFUs Sentralstyre kan gi bindende retningslinjer for slik virksomhet. 

§ 3.5 Oppløsning av regionlag

Oppløsning av et regionlag kan bare skje etter vedtak på ordinært årsmøte med 2/3 flertall. Blir et forslag om oppløsning av regionlag etter dette vedtatt på ordinært årsmøte skal det straks og innen en – 1 – måned innkalles til ekstraordinært årsmøte. Blir forslaget også vedtatt her med 2/3 flertall, er vedtaket gyldig.

Straks forslag om oppløsning er framsatt, plikter Regionlaget å meddelt dette skriftlig til NHFUs Sentralstyret. Ved eventuell oppløsning av Regionlag skal alle Regionlagets eiendeler, også navn, forvaltes av NHFU, ved Sentralstyret, inntil et nytt lag kan dannes i det samme geografiske området.

Et eventuelt vedtak om utmeldelse av NHFU regnes som vedtak om oppløsning av regionlaget dersom prosedyrene i denne paragraf er fulgt, ellers regnes vedtaket som ugyldig. 

KAPITTEL 4 – LANDSMØTE.

§4.0 Landsmøtets myndighet og innkalling

Landsmøtet er NHFUs øverste myndighet og avholdes hvert 2. år. Sentralstyret fastsetter tid og sted samt foretar innkalling til Landsmøtet med minst fire -4- måneders varsel.

§ 4.1 Stemmeberettigede deltagere

Landsmøtet består av sentralstyret, 2 delegater fra hvert regionlag og 1 delegat fra hver av de øvrige regionene.

NHFs leder og nestleder har møte-, tale- og forslagsrett på Landsmøtet.

Landsmøtet er beslutningsdyktig selv om ikke alle delegatene er tilstede ved Landsmøtets åpning.

§ 4.2 Landsmøtets forhandlinger

Alle organisasjonsledd i NHFU og NHFs Sentralstyre kan fremme forslag til Landsmøtet. Forslagene skal være Sentralstyret i hende senest to – 2 – måneder før Landsmøtet. Sentralstyret gir sine innstillinger til forslagene og sender disse samt endelig saksliste og øvrige møtepapirer til delegater og NHF senest 1 – en – måned før Landsmøtet.

Revidert regnskap for året før Landsmøtet ettersendes når dette foreligger.

Landsmøtet skal behandle revidert regnskap etter innstilling fra Sentralstyret, innkomne forslag og foreta valg av nytt Sentralstyre og Valgkomité.

Sentralstyret avlegger i tillegg årsmeldinger.

Landsmøtet behandler kun de saker som er fremmet til innkalling og saksliste. Dog har sentralstyret når omstendighetene gjør det nødvendig, rett til å ta opp spesielle saker som ikke er nevnt i innkallingen, med mindre minst 1/3 av de stemmeberettigede motsetter seg dette.

Landsmøtet behandler kun de saker som er fremmet til innkalling og saksliste. Dog har sentralstyret når omstendighetene gjør det nødvendig, rett til å ta opp spesielle saker som ikke er nevnt i innkallingen, med mindre minst 1/3 av de stemmeberettigede motsetter seg dette.

Det kan fremmes skriftlige forslag til Sentralstyret på Landsmøtet. Landsmøtet avgjør ved votering om saken skal behandles.

Sentralstyret har ikke stemmerett når Landsmøtet behandler revidert regnskap.

Sentralstyret skal bestå av leder samt mellom 3 og 5 øvrige medlemmer, i tillegg til 2 vararepresentanter.

Valg av leder og evt nestleder skjer ved særskilte valg og krever mer enn 50 % av de avgitte stemmene. Valgene av Sentralstyrets medlemmer skal være skriftlig dersom det er mer enn en kandidat, eller om noen av de stemmeberettigede delegatene krever det.

 

§ 4.3 Protokoll

Det føres protokoll fra Landsmøteforhandlingene. Denne sendes Landsmøtedelegatene, regionlagene, NHFs Sentralstyre og NHFs Regionlag.

 

§ 4.4 Valgkomité

Landsmøtet velger valgkomité til neste Landsmøte. Sentralstyret har ikke stemmerett ved valg av valgkomité.

Valgkomiteen består av 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. Landsmøtet velger leder for valgkomiteen. Valgkomiteen bør ha en geografisk spredning, slik at størst mulig del av landet er representert. Sentralstyret sørger for at valgkomiteen konstituerer seg senest tre – 3 – måneder før Landsmøtet.

Før valgkomiteen avgir sin innstilling skal den kontakte Regionlagene og be om forslag på medlemmer og varamedlemmer til sentralstyret, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til valgkomiteen. 

§ 4.5 Ekstraordinært Landsmøte

Sentralstyret kan innkalle til ekstraordinært Landsmøtet. Ekstraordinært Landsmøte innkalles også når Regionlagene krever det med minst ¾ flertall. Dette gjøres ved å melde krav til Sentralstyret.

KAPITTEL 5 – SENTRALSTYRE OG ADMINISTRASJON

§5.0 Sentralstyrets myndighet og sammensetning

Sentralstyret er Norges Handikapforbunds Ungdoms øverste myndighet mellom Landsmøtene. Sentralstyret er ansvarlig for NHFUs daglige drift og består av leder samt mellom 3 og 5 øvrige medlemmer, i tillegg til 2 vararepresentanter.

Sentralstyret godkjenner dannelse/opprettelse av nye regionlag.

NHFs leder, eventuelt nestleder, har møte- og forslagsrett i Sentralstyret.

 

§ 5.1 Nettsverk- og arbeidsgrupper.

Sentral /Regionstyret kan nedsette eller danne arbeids/nettverksgrupper bestående av enkeltmedlemmer eller andre ressurspersoner som arbeider med spesielle saksfelt som er av viktighet for organisasjonen. Arbeidsgruppene er region og geografisk uavhengige. Arbeidsgruppene har bare rapporteringsplikt i den utstrekning Sentral eller Regionstyret ber om dette. Arbeidsgruppene er imidlertid forpliktet til å følge de til enhver tid gjeldende vedtekter og retningslinjer i organisasjonen.

 

Der hvor det ikke er organisatorisk grunnlag for å danne Regionstyre kan det opprettes arbeidsgrupper/nettverksgrupper med medlemmer fra regionen som jobber med saker av viktighet for organisasjonen. I slike tilfeller kan arbeidsgruppene fungere som bindeledd mellom Sentralstyret og medlemmer i regionen.

 

§ 5.2 Møteledelse og protokoll

Det avholdes minimum 3 sentralstyremøter per år. Leder innkaller til Sentralstyremøte som også skal holdes når minst halvparten av Sentralstyrets medlemmer krever det.

Protokoll fra Sentralstyremøter sendes følgende organer og personer.

 • Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer
 • Regionlagene
 • NHFs Sentralstyre

Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede medlemmer eller varamedlemmer er tilstede.

Administrasjonsleder eller den som administrasjonsleder delegerer til fører protokoll fra Sentralstyrets møter.

Administrasjonsleder har tale- og forslagsrett på Sentralstyremøter.

§ 5.3 Administrasjon

Dersom NHFUs økonomi tilsier det, skal Sentralstyret ansette den administrasjon som til enhver tid er hensiktsmessig til å forestå NHFUs administrative og forretningsmessige arbeid. Dersom administrasjonen består av flere ansatte, ledes arbeidet av den som er satt til å lede administrasjonen.

Sentralstyrets leder er administrasjonens nærmeste foresatte. Leder kan også lede administrasjonen

Administrasjonen skal til enhver tid betjene sentralstyret og bistå dette i det daglige organisatoriske og politiske arbeidet. Administrasjonen plikter å holde Sentralstyret informert om økonomisk status og gi tilbakemeldinger på de saker administrasjonen arbeider med.

§ 5.4 NHFUs regnskap

NHFUs regnskap føres i samsvar med reglene for god regnskapsskikk og skal revideres av statsautorisert revisor. Regnskapsåret følger kalenderåret.

§ 5.5 Signatur og prokura

Sentralstyret innehar NHFUs signaturrett. Signaturrett kan delegeres til andre i Sentralstyret, og eventuelt ansatte med økonomiske ansvarsområder.

 

KAPITTEL 6 – EKSKLUSJON OG SUSPENSJON

§ 6.0 Eksklusjon av medlemmer

Medlemmer som bryter med vedtekter og vedtak, kan ekskluderes fra NHFU. Vedtak om eksklusjon kan kun fattes av Sentralstyret. Før det blir gjort vedtak om eksklusjon skal vedkommende få forklart seg muntlig eller skriftlig. Medlemmet skal skriftlig forespørres om det ønsker å gjøre bruk av sin rett til forklaring før vedtak kan fattes.

Vedtak om eksklusjon meddeles straks i rekommandert brev sammen med opplysning om retten til å anke saken inn for Landsmøtet. Ankefrist er to – 2 – måneder fra vedtak om eksklusjon er sendt. Sentralstyrets vedtak står ved lag inntil anken er behandlet.

 

§ 6.1 Suspensjon av Regionstyre.

Et regionstyre som bryter med vedtekter og vedtak, kan suspenderes av sentralstyret. Sentralstyret innkaller etter dette til ekstraordinært årsmøte i Regionlaget. Innkallingen må skje to – 2 – måneder etter vedtak om suspensjon. Årsmøtet skal velge nytt styre. Dersom det ikke lar seg gjøre å velge et nytt styre eller det nye styret heller ikke retter seg etter vedtekter og vedtak, kan Sentralstyret vedta å oppløse Regionlaget.

 

KAPITTEL 7 – ANDRE BESTEMMELSER

§ 7.0 Oppløsning av NHFU

Oppløsning av Norges Handikapforbunds Ungdom kan skje ved Landsmøtevedtak på to påfølgende landsmøter. Det første skal være ordinært, det andre ekstraordinært Landsmøte. Vedtaket om oppløsning må treffes med minst 2/3 flertall, og avstemningen skal være skriftlig. Før spørsmålet om oppløsning legges frem for Landsmøtet skal Regionlagenes årsmøter ha anledning til å uttale seg om saken.

§ 7.1 Eiendeler og navn

Ved eventuell oppløsning av NHFU skal NHFUs eiendeler, også navn forvaltes av Norges Handikapforbund inntil en ny ungdomsorganisasjon kan startes.

Denne paragrafen kan kun endres med 2/3 flertall i to etterfølgende ordinære Landsmøter.

§ 7.2 Endring av lovene

Endring av disse lovene, kan bare skje etter vedtak med 2/3 flertall på Landsmøte i NHFU.

 

§ 7.3 Tvist om vedtektene

Oppstår det tvist om hvordan vedtektene er å forstå gir NHFUs sentralstyre sin tolkning som står ved makt inntil Landsmøtet kan avgi tolkning av saken.

 

§ 7.4 Forskrifter, vedtekter og retningslinjer.

Sentralstyret kan innenfor rammen av disse vedtekter vedta utfyllende forskrifter for arbeidet i NHFU og organisasjonens forskjellige ledd og organer. Disse må ikke gå på tvers av vedtektenes bokstav eller intensjon.

 

KAPITTEL 8 – IKRAFTTREDEN OG GYLDIGHET.

§ 8.0 Ikrafttreden.

Disse vedtekter trer i kraft straks, og gjelder til de blir endret med et Landsmøtevedtak med 2/3 flertall.