Prinsipprogram

12. mai 2015

Vedtatt på landsmøte 2011

Innledning

Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) er en partipolitisk uavhengig og religiøst nøytral borgerrettighetsorganisasjon av og for ungdommer med funksjonsnedsettelser til og med 30 år. Organisasjonen er en del av antidiskrimineringsbevegelsen i Norge, og vårt mål er å oppnå reel samfunnsmessig likestilling for bevegelseshemmede og andre med ulike funksjonsnedsettelser. Vår virksomhet er rettet mot å nå dette målet.

NHFUs hovedmålgruppe er mennesker med bevegelseshemninger.

Prinsipprogrammet er organisasjonens politiske plattform.

NHFU ser på funksjonshemming som et resultat av forskjeller mellom den enkeltes forutsetning og omgivelsenes krav. NHFU ser all fysisk utestenging og sosial isolasjon av mennesker med funksjonsnedsettelser som diskriminering.

Organisasjon

En forutsetning for at organisasjonen kan ivareta sine medlemmers interesse, er at den er demokratisk oppbygd. Medlemmene må kunne komme til ordet og forme de standpunkter som organisasjonen skal ta.

Organisasjonen skal på bakgrunn av en ledende og fornyende debatt fremme sine synspunkter i samfunnet. Dette skal skje på en slik måte at folk flest kan forstå og akseptere standpunktene i form og innhold. Det betyr ikke at det er et mål at alle skal være enig i det NHFU gjør.

 • NHFUs hovedoppgave er å ivareta våre medlemmers interesse på alle samfunnsområder og påvirke disse slik at vi oppnår et rettferdig og likestilt samfunn. 
   
 • For NHFU er det et mål å få innflytelse over politiske vedtak som får konsekvenser for våre medlemmer. 
   
 • Forhold mellom Norges Handikapforbund og Norges Handikapforbunds Ungdom skal være basert på gjensidig respekt for hverandres politiske selvstendighet.
   
 • NHFU skal være en pådriver for politisk nytenking innenfor Norges Handikapforbund.
   

Mennesket

Alle mennesker er likeverdige og skal behandles i tråd med dette. Ethvert menneskes egenverd er ukrenkelig, og kan derfor ikke overprøves av noen. Menneskers verdi er ikke knyttet til posisjoner i samfunnet, eller på hvilken måte de bidrar til fellesskapet.

 • NHFU krever at menneskeverd aldri vurderes etter funksjonsnivå. På samme måte skal ikke kjønn, seksuell identitet, sosial posisjon, kompetanse, hudfarge eller kulturell og religiøs bakgrunn være vurderingsgrunnlag for menneskeverd.
   
 • Det er uakseptabelt å vurdere enkeltmenneskers verdi ut fra økonomiske nyttebetraktninger.
   
 • Ethvert menneske kan og bør bidra til fellesskapet ut fra egne forutsetninger
   
 • Ethvert menneske har rett til et verdig liv og bør samtidig påse at andre mennesker får oppfylt denne muligheten.
   
 • Likegyldighet ovenfor medmennesker kan aldri aksepteres. Mistrivsel og sosial utestenging er ofte et resultat av manglende samspill mellom mennesker. 
   
 • Medisinsk teknologi må benyttes til å forebygge og lege, ikke til å sortere ut menneskeliv.
   
 • NHFU skal jobbe for alternativer til aktiv og passiv dødshjelp – nemlig livshjelp.
   
 • Ethvert menneske har rett til å nekte å bli utsatt for medisinske inngrep.
   
 • NHFU er prinsipielt imot at medisinske inngrep blir utført av ikke-medisinske hensyn, på bakgrunn holdninger til hvordan mennesket skal være. NHFU vil likevel respektere enkeltmenneskers avgjørelser i slike inngrep.
   
 • Utvikling og praksis innen fosterdiagnostikk, bio- og genteknologi må underlegges streng kontroll fra Helsemyndighetenes side. Denne kontrollen må skje på grunnlag av allmenne etiske prinsipper.
   
 • NHFU er i mot at abort foretas på grunn av barnets funksjonsnedsettelse, eller andre egenskaper ved barnet selv. Dersom morens liv er i umiddelbar fare, eller at barnet dør før fødselen, gjelder ikke dette
   
 • Dersom foreldre blir opplyst om at et ufødt barn vil få en funksjonsnedsettelse, skal helsepersonellet være pliktig til å gi dem en nøytral og balansert fremstilling av virkningen av skaden eller sykdommen. Det må lages faste retningslinjer for hvordan dette skal skje.
   
 • NHFU er prinsipielt imot å fastsette en absolutt grense for når man skal forsøke å redde for tidlig fødte.
   
 • NHFU mener at funksjonsnedsettelsen i seg selv ikke er noen grunn for å nekte noen å adoptere barn.
   
 • Samfunnet har plikt til å tilrettelegge, slik at mennesker med funksjonsnedsettelse kan bli foreldre på lik linje med andre og gi sine barn en trygg og meningsfull oppvekst.
   
 • NHFU skal arbeide aktivt for å gjøre det enklere for mennesker med funksjonsnedsettelser både å få egne barn og å adoptere.
   
 • Alle mennesker har rett til å leve et selvstendig liv. Med selvstendig liv mener vi å leve slik at en har bestemmelsesrett over sin egen hverdag, og er fri til å foreta selvstendige valg, på lik linje med andre.

 

Samfunnet

Mangel på universell utforming skaper begrensninger for funksjonshemmedes livsutfoldelse. Fysisk stengsler skaper hindringer som gjør det vanskeligere for mennesker med funksjonsnedsettelse å delta på de samme arenaene som andre. Mange mennesker med funksjonsnedsettelse opplever derfor at deres sosiale liv begrenses. Uten muligheten til å kunne bevege seg fritt og ha et sosialt liv forsvinner grunnlaget for å kunne fungere som et menneske sammen med andre. I dag er det umulig for mange mennesker med funksjonsnedsettelser å ha et sosialt liv på lik linje med andre.

Diskriminering og tilgjengelighetsloven gjør det klart at det ikke er tillatt å diskriminere, trakassere, forskjellsbehandle eller utestenge mennesker med funksjonsnedsettelser. NHFU vil arbeide for at loven følges opp i praksis og bidra til en tydelig og god rettsanvendelse ved å fremme viktige og prinsipielle saker.

 • NHFU mener at enhver form for utestenging og diskriminering av enkeltmennesker er helt uakseptabelt.
   
 • Universell utforming må være et ufravikelig krav til all samfunnsplanlegging
   
 • Kravet om universell utforming må også gjelde i forhold til informasjon, varer og tjenester
   
 • NHFU krever umiddelbar ratifisering av FNs konvensjon for funksjonshemmedes rettigheter 
   

Samfunnet må utformes slik at livskvalitet, frihet og selvstendighet sikres for alle. Enhver bør bidra etter evne og få etter behov.

Å yte sin del er mer enn å ha lønnet arbeid. Alle mennesker bidrar til fellesskapet på ulik måte etter sine egne forutsetninger. Alle former for positive bidrag som står i forhold til egen evne er like verdifulle. Når flertallet regner lønnsarbeid som mer verdifullt enn andre former for frivillige engasjement, skaper det en forestilling om at enkelte mennesker er mindre verdifulle enn andre, selv om de bidrar vel så mye til beste for samfunnet som andre.

 • Sanksjonsmuligheter må etableres og opprettholdes ovenfor de som ikke ivaretar de rettigheter mennesker med funksjonsnedsettelser har.
   
 • Samfunnet har plikt til, på en positiv måte, å motivere mennesker til deltakelse og bidra til å synliggjøre muligheter for alle grupper i befolkningen.
   
 • NHFU mener at samfunnet har et særlig ansvar for å beskytte mennesker med funksjonsnedsettelse mot overgrep.
   
 • Løsninger som gir mennesker med funksjonsnedsettelse dårligere livskvalitet kan ikke under noen omstendigheter aksepteres selv om det ikke bryter med noen lov eller forskrifter.
   
 • NHFU skal aktivt jobbe for å bedre samfunnets holdninger ovenfor mennesker med funksjonsnedsettelse, og motarbeide fordommer.
   
 • NHFU mener det er samfunnets plikt å tilrettelegge for at funksjonshemmede har de hjelpemidler de trenger for å leve et selvstendig liv.
   
 • NHFU mener at aldersbegrensningen ved fritidshjelpemidler skal fjernes.

 

Bolig

NHFU mener samfunnet har plikt til å tilrettelegge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan skaffe seg egen bolig, der den enkelte selv ønsker.

 • NHFU mener funksjonshemmede skal ha rett til tilrettelagt bolig.
   
 • NHFU mener at samfunnets bør legge til rette, med lån og støtteordninger, som sikrer mennesker med nedsatt funksjonsevne muligheten til egen bolig.
   
 • NHFU mener den enkelte skal ha rett til å velge sitt bostedsområde ut fra egne økonomiske forutsetninger.
   
 • Den enkelte skal ha rett til å velge egen boform.
   
 • NHFU krever det blir bygget flere tilrettelagte studentboliger.
   
 • NHFU krever at den enkelte skal kunne velge hvilken form for assistanse vedkommende ønsker i egen bolig, og i samfunnet forøvrig.
   

Utdanning

Nøkkelen til å kunne bidra til fellesskapet gjennom arbeid, ligger i det å få relevant utdanning. Utdanning bidrar til egenutvikling, og kan også bidra til å gjøre folk mer selvstendig og i bedre stand til å ta vare på seg selv.

NHFU mener at det er viktig med kvalitetssikring av den praktiske og pedagogiske assistanse som ytes i utdanningsinstitusjoner, på alle nivåer fra grunnskolen til høyskole- og universitetsnivå. Dette for å sikre at alle mennesker med funksjonsnedsettelser får nødvendig hjelp til å fungere i en læresituasjon. For å hindre kommunale forskjeller bør det utarbeides nasjonale retningslinjer for hvordan brukernes behov skal ivaretas ved organisering av assistanse.

 • Ingen skal utestenges fra et utdanningstilbud på grunn av funksjonsnivå, religiøs og kulturell bakgrunn, kjønn seksuell identitet, hudfarge eller sosial posisjon.
   
 • NHFU krever at det skal bli bygget flere tilrettelagte studentboliger.
   
 • Mennesker med funksjonsnedsettelse må sikres like godt innhold og kvalitet på utdanningen som andre. Vitnemålet må stille de samme krav til kvalifikasjoner for alle.
   
 • Elever med funksjonsnedsettelse må få delta i alle skolens aktiviteter uten ekstra omkostninger.
   
 • Det er svært viktig at informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) gjøres tilgjengelig for alle. Det må imidlertid sikres at IKT ikke bidrar til å isolere mennesker med funksjonsnedsettelse fra å delta i det ordinære utdanningsløpet.
   
 • Kompetanse økende prosjekter med offentlig støtte må kvalitetssikres og tilrettelegges for mennesker med funksjonsnedsettelser.
   
 • Finansieringsordningene må tilrettelegges individuelt, og gi mulighet til oppfølging overgangen til arbeid.
   

Arbeid

 • Alle mennesker har rett til å ha et arbeid.
   
 • Samfunnet må tilrettelegge for at mennesker med funksjonsnedsettelse kan ha et lønnsarbeid som hovedinntekt.
   
 • NHFU krever flere tilrettelagte arbeidsplasser i både offentlig og privat sektor.
   
 • Tilrettelegging av arbeidsplassen, og alle hjelpemidler må være på plass til ansettelsesdato.
   
 • NHFU mener at kvalifikasjoner må være det avgjørende ved tildeling av stilling og ikke funksjonsnivå.
   
 • NHFU mener at det er uholdbart at mennesker med funksjonsnedsettelse som lever av ulike trygdeytelser har sakket akterut i velstandsutviklingen, og har fått vesentlig svekket kjøpekraft i forhold til yrkesaktive.
   
 • Å holde trygdeytelsene på et kunstig lavt nivå for å motivere til yrkesdeltakelse blant mennesker med funksjonsnedsettelse, er etter NHFUs syn feilslått og uetisk.
   
 • NHFU krever at det tas i bruk sterkere virkemidler for å nå målsettingen at 5% av ansatte i offentlig sektor skal være personer med redusert funksjonsevne. 
   
 • Ordningen med arbeidsreiser må bli permanent og også gjelde for personer som har uføretrygd som hovedinntekt. 
   

Transport

Å være mobil er en nødvendighet i dagens samfunn. Begrenses mobiliteten, begrenses også muligheten til å kunne delta aktivt i arbeidsliv, fritidsaktiviteter og sosialt samvær med andre. Et tilfredsstillende transporttilbud er en forutsetning for å oppnå samfunnsmessig likestilling og integrering av mennesker med funksjonsnedsettelser.

 • NHFU krever at kollektivtransporten er universelt utformet
   
 • Billettsystemer er områder som må være universell utformet.
   
 • Det er behov for en transportordning som tilbyr dør-til-dør-transport, fordi kollektivtransporten, selv med universell utforming ikke er god nok for alle
   
 • TT-ordningen skal ha fritt antall reiser, slik at det er mulig å leve aktive liv. Staten må ta ansvar for en slik ordning. Dette må sikres som en rettighet og ikke desentraliseres til kommuner og fylker, fordi TT-ordningen må være lik, uavhengig av bosted og kunne nyttes også utenfor hjemsted kommune/fylke.

 

Internasjonalt arbeid

Internasjonalt arbeid handler for NHFU først og fremst å skape økt forståelse for unge funksjonshemmedes hverdag på globalt nivå, og dermed bidra til å oppnå større politisk vilje på NHFUs interessefelt.

I land som er presset hardt økonomisk eller krig eller annen katastrofe, er det som oftest mennesker med funksjonsnedsettelser som rammes hardes.

Som organisasjon har vi mye å lære av funksjonshemmedes organisasjoner i andre land. På mange områder ligger i dag andre land foran oss i utvikling, når det gjelder tilgjengelighet for mennesker med funksjonsnedsettelser. Mange organisasjoner har fått gjennomslag for store omlegginger og reformer i sine land, ofte ved å bruke andre arbeidsmetoder enn vår egen organisasjon.

 • NHFU mener at internasjonalt bistandsarbeid bør ta sikte på å hjelpe mennesker med funksjonsnedsettelse i andre land etter prinsippet hjelp til selvhjelp. Dette gjøres både gjennom å støtte ulike rehabiliteringstiltak og ved å hjelpe mennesker med funksjonsnedsettelse i andre land med å organisere seg.
   
 • NHFU skal i størst mulig utstrekning delta i internasjonale samarbeidsfora for og utveksle erfaring og videreutvikle organisasjonen, i trå med overordnede mål.
   
 • NHFU skal spre kunnskapen vi får gjennom internasjonalt samarbeid til aktuelle instanser.