Arbeidsprogram for 2018 til 2020

26. oktober 2018VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2018

Last ned dokumentet her: Arbeidsprogram NHFU 2018 til 2020.pdf

1 INNLEDNING

Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) skal bruke dette programmet til å arbeide for våre politiske saker. Vi fastsetter her hva som er våre mål og prioriterte arbeidsområder, både politisk og organisatorisk. Med utgangspunkt i prioriteringene og målene fastsatt i dette programmet, skal vi vekke engasjement og oppmerksomhet rundt sakene våre, både i og utenfor organisasjonen. 

2 POLITISKE PRIORITERINGER

NHFU skal prioritere de følgende sakene i den kommende perioden. Vi skal også markere standpunkt i andre politiske saker som blir aktuelle.

2.1 Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)

NHFU skal i møte med myndighetene sette BPA på dagsorden og være en tydelig og sterk stemme i kampen om en bedre BPA-ordning. Vi vil kreve at staten tar ansvar for at tildelingen av BPA-timer er rettferdig fra kommune til kommune, slik at tilbudet blir like godt i alle kommuner. Disse midlene skal øremerkes. Vi vil vektlegge BPA som likestillingsverktøy for deltagelse og selvstendighet, og at ordningen må oppfylle intensjonen, også for mennesker med mindre funksjonsnedsettelser. Vi vil kreve at fritid og samfunnsdeltagelse skal vektlegges like mye som primære behov i tildelingen av BPA-timer.

2.2 Utdanning

2.2.1 Grunnskolen og videregående

NHFU vil jobbe for at alle skoler blir universelt utformet, at alle skal ha rett til å gå på nærskolen sin. Elever med funksjonsnedsettelser skal følge ordinær undervisning og læreplan, og skal ikke undervises av assistenter. Vi vil kreve at all aktivitet og undervisning må tilrettelegges slik at alle skal kunne delta.

2.2.3 Høyere utdanning

NHFU vil jobbe for å forbedre dagens mentorordning i høyere utdanning med at høyskolene og universitetene ansetter egne assistenter i samarbeid med studenten. Forbedringer vil innebære at navnet på ordningen endres til en mer presis benevnelse, for eksempel til studentassistent. Videre må arbeidsoppgavene også innebære praktisk og personlig bistand. Videre vil vi jobbe for at det bygges flere studentboliger som er universelt utformet, og at alle undervisningsbygg er universelt utformet. På grunn av samfunnsskapte barrierer, opplever studenter med funksjonsnedsettelser problemer når det kommer til levekår. Derfor vil vi arbeide for en stipend- og låneordning som reelt reflekterer kostnadene til funksjonshemmede studenter, og samtidig ikke begrenser jobbmulighetene til funksjonshemmede studenter.

2.3 Universell utforming

Mangel på universell utforming hindrer mennesker med funksjonsnedsettelser i å kunne delta i samfunnet. Derfor vil NHFU kreve at ved all fremtidig utbygging av offentlige bygg og kollektiv transport, skal universell utforming være et ufravikelig krav. Vi vil også sette krav om at nyetableringer av private tjenester skal være universelt utformet.

2.4 Hjelpemidler

NHFU vil bevare og styrke hjelpemiddelordningen. Fordi hjelpemidlene gir frihet til enkeltmennesket, er NHFU imot alle endringer som svekker tilbud og velferdstjenester som hjelpemiddel. Derfor vil NHFU arbeide for at bilklasse 2 ikke endres til en tilskuddsordning og at det bevilges midler til servicehundordningen som reflekterer det reelle behovet.

 

3 ORGANISASJONSUTVIKLING

3.1 Medlemsvekst

NHFU skal verve 30 nye medlemmer i 2018, 50 i 2019 og 50 i 2020. For å få dette til skal vi ha en vervekampanje hvert år.

Vi ønsker å fokusere på rekruttering av yngre medlemmer, særlig aldersgruppen mellom 13 og 18 år. For å få til dette må vi samarbeide med Handikappedes Barns Foreldreforening (HBF) og andre relevante organisasjoner. Våre arrangementer må derfor være inkluderende for denne målgruppen. 

3.2 Regionlagene

Opprette regionlag i Innlandet og Nord-Vestlandet. Vi vil utrede muligheten for å etablere lokallag under regionlagene. NHFU må diskutere konsekvensene kommunereformen vil få for regionlagene/lokallagene i organisasjonen.

3.3 Prosjekter

Vi fortsetter prosjektene «Yes, we fuck!», «Ikke mitt når det er blendahvitt!», likepersonsarbeidet, og fredskorpsprosjektet med utveksling med søsterorganisasjonen vår i Malawi, FEDOMA. I 2019 ønsker vi å gjennomføre et prosjekt med støtte fra Husbanken. Vi skal gjennomføre prosjektet «Rullende Regnbuer».

3.4 Arrangementer

Vi skal gjennomføre storbyweekend hvert år. I tillegg har vi arrangementer knytt til prosjektene våre.

3.5 Skolering av organisasjonen

NHFU skal søke midler om å ha en årlig konferanse for tillitsvalgte i organisasjonen.

3.6 Synliggjøring av organisasjonen

NHFU skal gjennomføre aksjoner når det er relevant. Eksempel på dette er under Stolthetsparaden, Pride, Arendalsuka, 8. mars, 1. mai og 3. desember. Vi skal også være synlig i media – både sosiale og tradisjonelle. Vi skal ha som mål å være i media hver uke. Derfor skal det utarbeides en planmessig mediestrategi og gis medieskolering til medlemmene.

3.7 Samarbeid med andre organisasjoner

NHFU vil samarbeide tett med andre organisasjoner i saker av særlig stor interessepolitisk betydning. Vi skal være en kunnskapsbank og sparringspartner overfor ungdomspartiene og andre organisasjoner. Som lobbyorganisasjon skal vi også påvirke til at andre vedtar den politikken vi anbefaler. Vi skal jobbe tett med NHF. Vi vil også utvide vårt internasjonale samarbeid, både gjennom FEDOMA i Malawi og det som blir vår søsterorganisasjon i Palestina.

3.8 Utvalg

NHFU skal føre videre følgende utvalg:

  • Internasjonalt utvalg
  • SIMU
  • Likepersonsutvalget
  • Mino-crew

NHFU skal opprette følgende nye utvalg:

  • Hvert av de fire prioriterte politiske områdene får et utvalg
  • Utvalg for interessepolitisk program

Sentralstyret fastsetter hvor mange og hvem som sitter i hvert utvalg. Medlemmene av utvalget sitter fra de velges og frem til landsmøtet. Sentralstyret vil legge vekt på geografisk spredning og variasjon av medlemmer i de ulike komiteene.