Nyttig fakta og statistikk

31. august 2017

Statistikk


Antall rullestolbrukere og funksjonshemmede i Norge

 • Antall rullestolbrukere ligger, ifølge NAVs hjelpemiddelsentral på rundt 50.000. Tallene er basert på NAVs tall for utlån av hjelpemidler. Noen bruker stol hele tiden, andre har den som avlastning.

 • Et vanlig anslag er at 15 prosent av befolkningen har en eller annen funksjonsnedsettelse, det være seg bevegelseshemming, nedsatt syn eller hørsel eller psykososiale funksjonsnedsettelser. Det er viktig å presisere at tallene avhenger av hvordan man definerer funksjonsnedsettelse.

Skole

 • 80 % av grunnskolene i Norge er ikke tilgjengelige for funksjonshemmede.

 • 3 av 4 elever med spesialundervisning får dette utenfor ordinær klasse.

 • Personer med nedsatt funksjonsevne har 4,5 ganger høyere sjanse for å være i arbeid dersom de har tatt høyere utdanning.

Arbeid

 • 43 % av personer med nedsatt funksjonsevne er sysselsatt, mot 74 % i befolkningen generelt.

 • I 2015 er andelen med nedsatt funksjonsevne som står utenfor arbeidslivet, men som ønsker jobb på 27 %, eller tilsvarende ca. 87 000 personer.

 • Vel 83 prosent av unge i befolkningen er sysselsatte, mens bare 51 prosent av unge funksjonshemmede er det (Kilde).

 • Mange funksjonshemmede jobber redusert tid. 6 av 10 unge funksjonshemmede jobber heltid, mens 8 av 10 jobber heltid i befolkningen (Kilde).

 • Av unge funksjonshemmede som ikke er sysselsatte, ønsker nærmere 4 av 10 seg en jobb (Kilde).

Økonomi

 • 18 % av personer med nedsatt funksjonsevne synes det er vanskelig økonomisk å få endene til å møtes.

 • 1 av 4 personer med nedsatt funksjonsevne har ytelser fra folketrygden som hovedinntektskilde.

Alle tallene over, som ikke har andre kildehenvisning bak seg, er hentet fra Barne- ungdoms- og familiedirektotatet statistikkbank på nett. Her kan du finne mye nyttig informasjon, både forskning og tall, om blant annet helse, økonomi, fritid og deltakelse, innvandrere med nedsatt funksjonsevne og mye, mye mer. Sjekk ut: budfir.no

Bolig

 • 90 prosent av boligene er ikke tilgjengelige (Tall hentet fra rapport, se side 21,22,23 og 24).

Hatefulle ytringer

 • Over 30 prosent har opplevd hatefulle og/eller krenkende ytringer (Tall hentet fra denne rapporten).

Transport

Livskvalitet

 • Mens 75 prosent i alderen 25–44 år stort sett er fornøyd med livet og synes det de driver med er meningsfylt, er andelen blant unge funksjonshemmede 40 prosent, det viser tall SSB har levert Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. (Du finner rapporten her).

 • 30 prosent av de mellom 25 og 44 år med nedsatt funksjonsevne har psykiske vansker, andelen i samme aldersgruppe i befolkningen ellers ligger nede på 9 prosent. (Samme rapport som over).

Internasjonalt

 • 15 % av verdens befolkning er funksjonshemmede – dvs. en milliard mennesker (kilde: Verdens Helseorganisasjon).
 • Halvdelen av verdens funksjonshemmede har ikke råd til helsetjenester – sammenlignet med en tredjedel blant de ikke funksjonshemmede (kilde: Verdens Helseorganisasjon).  
 • Globalt har kun ni av ti mennesker med funksjonshemming tilgang på de hjelpemidler de trenger får å klare seg i hverdagen – enten fordi de ikke har råd eller fordi de får takk i det de trenger der hvor de bor (kilde: Verdens Helseorganisasjon).  
 • I fattige land går kun ni av ti funksjonshemmede barn på skolen (kilde: UNICEF)
 • I Malawi og Uganda, hvor NHF jobber, har otte av ti barn (eller 84 %) opplevd vold i skolen den siste uken (Kilde: Plan International).