NHF 2017-2030

Landsmøtet 2015 vedtok å gjøre en grundig vurdering av Handikapforbundets samfunnsoppdrag for tidsspennet 2017-2030. Dette skulle skje gjennom en prosess som involverer både medlemmer, tillitsvalgte og ansatte. På denne siden har vi samlet informasjon om den pågående strategi- og organisasjonsutviklingsprosessen.
12. september 2016

Vedtaket

Dette er vedtaket, slik det ble beskrevet for og vedtatt av landsmøtet 2015:

1. Landsmøtet 2015 ber sentralstyret fremlegge et forslag til landsmøtet i 2017 som beskriver NHFs samfunnsoppdrag for perioden 2017 – 2030. I forlengelsen av dette må også sentralstyret fremme forslag om nødvendige endringer i interessepolitikk, organisering og styringsstruktur som en konsekvens av samfunnsoppdraget.

2. Landsmøtet ber sentralstyret om å gi tilstrekkelig prioritet og ressursgrunnlag til en slik strategi- organisasjonsutviklingsprosess, sånn at den skaper bred forankring i organisasjonen, og at den involverer alle berørte parter, særlig de som skal være fremtidens tillitsvalgte, - ungdommen.

De som er med

Prosessen har fått en egen prosjektleder i 40% stilling - Ragnhild Heggen. Sentralstyret er styringsgruppe, arbeidsutvalget referansegruppe og det er etablert en egen prosjektgruppe som ledes av generalsekretæren. Ikke minst er det utnevnt 40 endringsagenter (ved tidligere anledninger kalt ambassadører), som er med på tre samlinger underveis i prosessen.

  • Prosjektleder: Ragnhild Heggen. Ragnhild har prosessveilederkompetanse og kjenner Handikapforbundet godt, etter å ha ledet oss gjennom TV-aksjonen i 2002. Nås på e-post: ragnhild.heggen@nhf.no
  • Prosjektgruppa: Arnstein Grendahl, Ragnhild Heggen, Lars Ødegård, Karl Håkon Sævold, Laila Bakke og Henriette Nielsen
  • Endringsagentene: Deltar på samlingene og skal bidra til å formidle informasjon mellom organisasjonsleddene og alle de som er direkte involvert i prosessen. Klikk her for å laste ned oversikt over endringsagentene.
  • Gruppene: Under samlingene er deltakerne delt i grupper, som skal jobbe sammen fast gjennom hele prosessen. Klikk her for å laste ned oversikt over gruppeinndelingen

Prosessen:

  • Fra januar - august 2016: Hva skal være vårt Samfunnsoppdrag? Hvorfor skal vi ha organisasjonen? Hva skal vi jobbe for?
  • Fra mars til september / oktober 2016: Hva skal være vår strategi 2017 – 2030.
    Hvordan skal vi jobbe? Hvilke veivalg skal vi gjøre?
  • Fra august til november 2016: Hva blir konsekvensene av disse valgene? Hvordan skal vi jobbe sammen, organisere oss, prioritere, utnytte ressursene osv. 

Spørsmålene diskuteres på samlinger med endringsagentene, i møter i organisasjonsleddene og via spørreundersøkelser til alle medlemmer. Vedtak blir fattet på sentralstyrets møter og deretter lagt fram som forslag for landsmøtet 2017.

Presentasjoner, artikler, taler og oppgaver