Landsmøte 2018

NHFU har landsmøte annet hvert år. Sist landsmøte var i 2016 i Trondheim.
31. august 2017


Kort om landsmøte 2018

Landsmøtet er NHFUs øverste myndighet og holdes hvert 2. år. Sentralstyret fastsetter tid og sted samt foretar innkalling til Landsmøtet med minst fire -4- måneders varsel. Landsmøtet består av sentralstyret, 2 delegater fra hvert regionlag og 1 delegat fra hver av de øvrige regionene. NHFs leder og nestleder har møte-, tale- og forslagsrett på Landsmøtet. 

Valgkomité

Landsmøtet velger valgkomité til neste Landsmøte. Sentralstyret har ikke stemmerett ved valg av valgkomité. Valgkomiteen består av 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. Landsmøtet velger leder for valgkomiteen. Valgkomiteen bør ha en geografisk spredning, slik at størst mulig del av landet er representert. Sentralstyret sørger for at valgkomiteen konstituerer seg senest tre – 3 – måneder før Landsmøtet. Før valgkomiteen avgir sin innstilling skal den kontakte Regionlagene og be om forslag på medlemmer og varamedlemmer til sentralstyret, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til valgkomiteen. 


På landsmøtet i 2016 ble disse personene valgt som valgkomite

Leder: Oskar Eikeseth
Medlem: Jørgen Johansen
Vara: Linn Marie Talsethagen og Kristine Årdal